Regulamin

1-Forum.net służy do zadawania pytań, wymiany spostrzeżeń, poglądów, opinii i doświadczeń Użytkowników, w szczególności gromadzi strony internetowe, opinie o nich i podobieństwa między nimi. Jest miejscem, które umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie.

I. Definicje

Administrator - administrator serwisu 1-Forum.net
Serwis - strony internetowe dostępne w domenie 1-Forum.net składające się na zbiór usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu poprzez pobieranie lub wysyłanie Treści.
Treść - wszelkie materiały, teksty, obrazy i inne dane umieszczane w Serwisie, w szczególności pytania, odpowiedzi, porady, komentarze i opinie Użytkowników oraz opisy stron internetowych.

II. Odpowiedzialność Administratora

1. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad oraz nie udziela gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści odbierane i wysyłane przez Użytkowników Serwisu, w szczególności dotyczy to pytań, odpowiedzi, komentarzy, opinii Użytkowników, czy podobieństw pomiędzy stronami internetowymi.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane na temat stron internetowych, które po wprowadzeniu adresów WWW przez Użytkowników są automatycznie pobierane z meta opisów tych stron.
6. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu Treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia Treści dostarczanych przez Serwis.
8. Administrator nie gwarantuje aktualności i poprawności prezentowanych Treści, a prezentowane dane są danymi szacunkowymi.
9. Administator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

III. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści i dane, które umieszcza w Serwisie, w szczególności pytania, odpowiedzi, porady, komentarze oraz opinie.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje, które wykonuje w Serwisie.
4. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie Serwisu oraz mogących celowo wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.
6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób.
7. Opinie Użytkownia na temat stron internetowych mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich oraz nie mogą być celowo powielane.
8. Użytkownik może zamieścić wyłącznie jedną opinię na temat danej strony internetowej lub dyskusji.
9. Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie treści reklamowych.
10. Informacje, pytania, odpowiedzi, porady, opinie i komentarze Użytkownika nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
11. Użytkownik zaświadcza, że informacje umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe.

IV. Opłaty

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

V. Polityka prywatności

1. Serwis nie gromadzi i nie przechowuje danych osobowych Użytkowników.
2. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyt Użytkowników wykorzystywane są usługi zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje związane z wizytami w tym serwisie oraz w innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług. Informacje te są przekazywane za pomocą plików cookie DART. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z używania plików cookie DART na stronie polityki prywatności reklam Google.
3. Adresy IP Użytkowników oraz wszelkie dostępne informacje o ich działaniach w Serwisie mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VI. Inne zastrzeżenia

1. Z Serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
3. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej Treści w całości lub części bez podania powodu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do korekty dowolnej Treści w celu dostosowania do standardów Serwisu.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści:
- wulgarnych lub obraźliwych,
- naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
- propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
- naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
- o charakterze erotycznym,
- niezgodnych z tematyką Serwisu,
- związanych z hazardem.
7. Uwagi dotyczące działania serwisu 1-Forum.net prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.

 

Reklama: